มีหลายคนไม่รู้!! ธนบัตรเก่าชำรุด ขาดวิ่น ถูกมอดแมลงกัดกิน ถูกไฟไหม้ อย่าทิ้งมีค่า

ธนบัตรที่ชำรุด เช่น ขาดวิ่น ถูกมอดแมลงกัดกิน ถูกไฟไหม้ ฯลฯ ย่อมเป็นธนบัตรที่มีสภาพไม่น่าใช้งานหรือสร้างความไม่แน่ใจแก่ผู้รับ และที่สำคัญกฎหมายกำหนดไว้ว่า ธนบัตรชำรุดไม่เป็นเงินที่สามารถนำมาใช้ได้ตามกฎหมาย แต่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตรใหม่ได้!

แบบไหนกันนะเข้าข่าย…ธนบัตรชำรุด
ตามที่มีบัญญัติไว้ในมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 ซึ่งได้จำแนกลักษณะธนบัตรชำรุดไว้ 4 แบบด้วยกัน คือ

1. ธนบัตรชำรุดครึ่งฉบับ คือ ธนบัตรที่ถูกแยกตรงกลางหรือใกล้กับกลางเป็นสองส่วนตามยืนเท่านั้น ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนธนบัตรแต่ละครึ่งฉบับได้ครึ่งราคาของราคาเต็ม

2. ธนบัตรต่อท่อนผิด คือ ธนบัตรซึ่งมีส่วนของธนบัตรฉบับอื่นมาต่อเข้าเป็นฉบับเดียวกัน ซึ่งถ้าไม่เกิน 2 ท่อน และแต่ละท่อนเป็นธนบัตรแบบและชนิดเดียวกัน สามารถแลกเปลี่ยนได้เต็มราคา

3. ธนบัตรขาดวิ่น คือ ธนบัตรซึ่งมีส่วนหนึ่งส่วนใดขาดหายไป หากส่วนที่เหลืออยู่มีมากกว่าครึ่งฉบับ สามารถแลกเปลี่ยนได้เต็มราคา

4. ธนบัตรลบเลือน คือ ธนบัตรที่มีเหตุทำให้อ่านข้อความหรือตัวเลขไม่ได้ความ ซึ่งหากการลบเลือนนั้นไม่ถึงกับทำให้ไม่รู้ได้ว่าเป็นธนบัตรจริงก็สามารถเปลี่ยนคืนได้เต็มราคา

 

วิธีแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุดสามารถทำได้ 3 กรณี คือ

กรณีที่ 1 สามารถแลกเปลี่ยนได้ทันที ธนบัตรชำรุดที่มีเนื้อธนบัตรเหลืออยู่มากกว่า 3 ใน 5 ส่วน เราสามารถขอแลกเป็นธนบัตรใหม่ได้เต็มราคากับทางเจ้าหน้าที่ธนาคารได้ทันที โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ

กรณีที่ 2 ทำใบคำร้องขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด ธนบัตรชำรุดครึ่งฉบับ ธนบัตรต่อท่อนผิด ธนบัตรขาดวิ่น ที่มีเนื้อน้อยกว่า 3 ใน 5 ส่วน ผู้ขอแลกต้องเขียนคำร้องขอแลกเปลี่ยนตามแบบที่กำหนดพร้อมแนบธนบัตรชำรุดยื่นต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อนำส่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาค่าแลกเปลียน

กรณีที่ 3 ทำใบนำส่งและใบคำร้องขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด ธนบัตรชำรุด เนื่องจากถูกไฟไหม้เกรียม ถูกสัตว์หรือแมลงกัดแทะ หรือเปื่อยติดกันเป็นปึกเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจได้รับความเสียหายระหว่างจัดส่ง ผู้ขอแลกต้องนำธนบัตรไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อออกหลักฐานการติดต่อก่อนนำมาขอแลกที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

แลกธนบัตรชำรุดได้ที่…

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก checkraka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *